En rensning av ventilationen borde göras regelbundet

Vi utför sakkunnigt alla arbeten som har anslutning till ventilationen och arbeten till dess upprätthållande, såsom justering av ventilationen och rensning av ventilationskanalerna, det må sedan vara en engångsföreteelse eller ett större projekt.

En rensning av ventilationskanalerna borde göras regelbundet, eftersom de samlar damm och övriga orenheter från luften. Det här leder till sämre inomhusluft samt brandsäkerhets- och hälsorisker.

En rengöring av ventilationen och dess service borde enligt lag göras regelbundet. Enligt förordningen om boendehälsa borde till- och frånluftskanalerna i bostadshus rengöras med minst tio års mellanrum för att de ska fungera som de ska. (Social- och hälsovårdsministeriet 2003, Direktiv för boendehälsa).

Ilmanvaihtokanavien puhdistus kannattaa hoitaa säännöllisesti

Ett tillsynsavtal med Cervi täcker bl.a. regelbundna filterbyten och granskning av ventilationsaggregaten och kanalerna. Då upptäcker vi problemen och förebygger felsituationer i tid.

Rensning av storkökens fettkanaler

Vi rensar flexibelt storkökens fettkanaler. En rensning av dessa kanaler bör göras minst en gång per år. Utan rengöring utgör fettkanalerna en brandrisk och sprider vid en eldsvåda elden till ventilationskanalerna.

Sjukhus, hotell, skolor, daghem och övriga utmanande objekt

Cervi sköter även krävande ventilationsrengöringar så, att man så lite som möjligt stör kunden under hens arbetstid. Störningar uppstår inte om arbetet planeras väl. Olägenheterna minimeras genom förutseende.

Injustering och mätning av ventilationen

Ilmanvaihdon säätö on tärkeää sisäilman laadun kannalta

Om man upptäcker avvikelser i fastighetens ventilation är det skäl att beställa injustering och service. Vid servicen mäts ventilationen, dvs. luftmängderna. Ur resultaten framgår om ventilationssystemet fungerar som planerat eller har dess effekt minskat.

Mätningen av ventilationen kunde jämföras med tagning av hjärtfilm eller blodtrycksmätning; först behövs siffror, som kan analyseras. Om servicebesöket visar från gränsvärdet avvikande luftmängder injusterar man samtidigt ventilationen.

Rätt injusterade och servade ventilationssystem fördelar luften jämnt i hela fastigheten, energieffektivt och säkert.

Varför är rensningen av ventilationen och dess injustering så viktigt?

Injusteringen av ventilationen är viktig eftersom ett felinstallerat ventilationssystem leder till störningar i fuktbalansen och inomhusluftens kvalitet.

Ny luft borde komma in kontrollerat i samma takt som den gamla avgår. Om det däremot finns för mycket frånluft med för lite tilluft det ett undertryck i fastigheten som börjar suga in ersättningsluft via ohälsosamma rutter; bl.a. genom konstruktionerna och avloppen. Mögel, radon, avloppsluft samt lukten från grannens tobak och matos kan då tränga in i bostaden, i andningsluften och den vägen till lungorna. Det är ju helt klart, att det inte är någon bra sak.

Obalansen i ventilationen kan i värsta fall orsaka hälsoproblem, som man försöker förhindra genom ett välskött ventilationssystem. I den regelbundna servicen ingår även rengöring av ventilationen.

Hur sker injusteringen av en mekaniskventilation?

I mekaniska ventilationssystem finns det mängder av saker att injustera och att klara av det förutsätter nog en fackmans kunnande.

Varje ventil går att injustera och utöver det omfattar systemet bl.a. olika förprogrammerade linjereglerspjäll. Dessutom kan även själva fläktaggregatets inställningar och rotationshastighet injusteras.

Genom gransknings- och injusteromgångar säkerställer man ett kvalitativt slutresultat, där byggnaden lämnas i ett läge, där fukten effektivt avgår. Luften cirkulerar i varje rum och tilluften är tillräcklig. Att finna den rätta balansen förutsätter noggranna mätverktyg och yrkeskunnighet. Därför lönar det sig alltid att anlita en fackman för det arbetet. Likaså lönar det sig att låta en yrkesman sköta rensningen av ventilationskanalerna.

Vad händer om ventilationen är i olag?

Ventilationsanordningarna går sönder på samma sätt som andra apparaturer och tillverkarna utlovar 7 – 10 års brukstid för fläktarna. Cervi reparerar och byter ut anordningar vid behov om det uppstår felsituationer. Och vår nyhet, en på nätet fungerande uppföljningstjänst för fläktarna,”Cervin Ilmatilavalvomo”), hjälper att upptäcka eventuella problem, ofta redan innan användarna märket något fel i ventilationen.

En övergång till svagströmsfläkt är ofta även ekonomiskt vettigt eftersom energiförbrukningen för sådan kan vara upp till 40 procent lägre än för en traditionell fläkt, varvid investeringen snabbt betalar igen sig.

Beställ rengöring och injustering av ventilationen från en fackman, allt från en och samma adress!

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuda just för dem avsedda ventilationslösningar och -tjänster. Vi erbjuder en kvalitativ justering och rengöring. Ta kontakt så undersäker vi saken tillsammans och sköter arbetet!

Begär en offert