En sanering ger inbesparingar

Alltid räcker inte enbart service och rengöring av ventilationskanalerna och då måste man överväga reparation av ventilationsapparaturen eller förnyande av den.

En schaktsanering, dvs. förnyande av ventilationssystemen för med sig betydande besparingar för husbolagets energiförbrukning. Det må sedan gälla bostadsfastigheter, kontor eller industrifastigheter, Cervi skräddarsyr alltid fastighetsspecifikt den bästa möjliga lösningen, både funktionellt och prismässigt.

hormisaneeraus.

Tätning med massa, rördragning eller relining av schaktet?

Innan man börjar renovera ett schakt är det skäl att låta en fackman kontrollera, om det är skäl att göra en sanering genom tätning med massa eller eventuellt med någon annan metod.

Varje metod har sina fördelar och de passar för olika situationer. Hos Cervi är alla metoder likvärdiga och vi erbjuder alltid det alternativ som är bäst för fastigheten.

Schaktsanering och dess vanligaste metoder

Tätning med massa, dvs. keramisk glidgjutning

Keramisk glidgjutning är ett vanligt och enkelt sätt att reparera något skadade ventilations- och rökkanaler. Det är den allmännaste kanalsaneringsmetoden och metoden kallas även slamning.

Först rengör man kanalens yta varefter man sänker ner en säckliknande expansiv slamningsboll fylld med en av brandmyndigheterna godkänd keramisk massa. Bollen dras uppåt i kanalen, vilket gör att kanalen får en ny och hållbar beläggning. Ytbeläggningen binder eventuellt lossnat stenmaterial och tätar samtidigt sprickorna i kanalen.

Tätningsmassan gör kanalens kvadratiska hörn en aning rundare och slätar ut kanalens inre ytor, vilket gör att dragegenskaperna förbättras.

Renovering av schakt genom rördragning

En schaktrenovering genom rördragning passar som lösning när en minskning av schaktets diagonala yta inte har någon betydelse. Vid rördragningen används syrafast stål som är så gott som evigt vad materialet beträffar.

Om schaktet ansluter till central-/oljeuppvärmning är rördragning i praktiken det enda riktiga alternativet, eftersom temperaturväxlingarna och svavelhalterna då är alltför stora för ett keramiskt schakt.

Rördragning är även lämplig som reparationsmetod om schaktet är i så dåligt skick att en sanering med tätningsmassa inte längre är möjlig. Det här kan vara fallet vid t.ex. ett schaktras, då det inte finns någon vägg för tätningsmassan. Genom rördragning kan man även i dylika fall uppnå ett synnerligen gott resultat och den nya lösningen håller för användning längre och bättre än tidigare.

En schaktsanering med rördragning fungerar bra såväl i rökkanaler som i kanaler med självdrags- ventilation.

Tätning av schakt genom relining

När det förekommer stort läckage i ett schakt och man vill behålla schaktets diameter kan alternativet vara en reparation av schaktet genom relining.

Begär en offert

Vi försöker alltid genuint förstå kundens behov och erbjuder just för dem lämpliga ventilationslösningar och -tjänster. Ta kontakt så undersöker vi saken och sköter ärendet!

Begär en offert