Principer och kvalitetspolitik för Cervis ansvarsfulla verksamhet

Utgångspunkten för vår verksamhet är utom lagar och förordningar Cervis värden. Som ledande företag inom branschen ställer vi dock våra etiska målsättningar högre än enbart lagstiftningen.

Dessa ger vi inte avkall på: vi har nolltolerans för korruption, fusk, mutor, konkurrensförvridning, diskriminering, trakasseri, för att inte tala om negativ miljöpåverkan.

Genom gemensamt överenskomna verksamhetsprinciper främjar vi en hållbar och framgångsrik affärsverksamhet och stärker förtroendet för våra intressegrupper. Cervis hela team bör följa dessa spelregler och det samma förutsätter vi även av våra produkt- och servicepartners.

Cervis verksamhetsprinciper för leverantörer (Code of Conduct) på finska

Principer för företagets sociala ansvar

Miljöansvar

Vår grunduppgift är att säkra ren luft till hemmen och arbetsplatserna och genom det förbättra människors livskvalitet. En av våra viktigaste målsättningar är ju dock även en ekologiskt hållbar affärsverksamhet som minskar utsläppen till luft, jord och vatten, åtminstone till den miniminivå som bestämt i lagar, förordningar och internationella avtal.

 • Vi främjar energi- och materialeffektivitet genom återvinning och sortering av återvinningsbart avfall. I vårt arbete använder vi oss av för miljön avancerade metoder och apparatur.
 • Vi letar ständigt efter de för miljön och människorna bästa alternativen för förvekligande av luftkonditionering.
 • Service, produkter och processer planeras så, att förbrukningen av energi, naturresurser och råvaror är så effektiv som möjligt, att så lite avfall eller restprodukter återstår.
 • Vi undviker för miljön riskabla material och metoder.

Socialt ansvar

Cervi vill vara en exemplarisk arbetsgivare. För oss betyder det gärningar, inte bara ord.

 • Vi erbjuder de bästa förutsättningarna för att göra arbetet. Vi tar hand om våra arbetstagare och upprätthåller välmående på alla möjliga sätt.
 • Vi värdesätter arbetsgivarens och arbetstagarnas ömsesidiga respekt för att möjliggöra kontinuitet och långsiktig verksamhet.
 • Vi introducerar varje arbetstagare grundligt. Vi satsar på öppen kommunikation och regelbundna utvecklingssamtal samt HR diskussioner för att upprätthålla arbetsförmågan.
 • Vi följer med och utvecklar ständigt arbetssäkerheten samt välbefinnandet i arbetet.
 • Vi utbildar vår personal på Cervin Mestariopisto (Cervis Mästarläroverk) och vi idkar utbildningssamarbete med läroanstalter. För oss är det viktigt att möjliggöra karriärvägar och en livslång lära genom ett mångsidigt kursutbud.
 • Vi förbinder oss till jämlikhet. Vi har nolltolerans för diskriminering.
 • Vi fungerar etiskt och öppet.

Ekonomiskt ansvar

En organisation kan rå om sitt social- och miljöansvar endast om dess ekonomiska resultat är bra. Därför sköter vi om verksamhetens hållbarhet, konkurrenskraft och effektivitet på bl.a. följande sätt.

 • En god riskhantering utgör en del av vårt ekonomiska ansvar. På så sätt minimerar vi tråkiga överraskningar, ökar den ekonomiska stabiliteten och förbättrar möjligheterna att bedöma lönsamhetsutvecklingen. Vi förutser även de nuvarande verksamhetsformernas eventuella ekonomiska risker med tanke på framtiden.
 • Vi fungerar som en oklanderlig skattebetalare.

Cervis nyckeltal:

2019/12 2020/122021/122022/12
Omsättning (miljon €) 10,8 12,714,618,5
Personal130159172189

God förvaltningssed

Vi förbinder oss vid god förvaltningssed och en god ledning. I praktiken innebär det följande:

 • Ledningssystemen för ventilationssystemens service- och reparationstjänster har auditerats och uppfyller kraven i ISO 9001:2015.
 • De för oss väsentliga underleverantörerna delar Cervis verksamhetsprinciper (Code of Conduct på finska)
 • Vi följer orubbligt lagen om mutor, penningtvätt eller förvrängning av konkurrens och främjar administrativa processer för att säkerställa dem
 • Vi följer likaså det vad lagen säger om dataskydd och privatlivets helgd. Läs mera om Cervis dataskydd

Kvalitetspolitik

Cervis kvalitetspolitik och kvalitetskontroll stöder vårt företagsstrategi och vi iakttar dem på alla nivåer. Ryggraden i vår verksamhet utgör våra värden

 • Rakryggad
 • Föregångare
 • Mänsklig

Dessa styr vårt dagliga arbete och den absoluta kärnan i vårt agerande är en pålitlig kunderfarenhet. Ledningen för Cervi har förbundit sig att ytterligare förbättra kunderfarenheten, sporra de anställda till en kontinuerlig vidareutveckling av kunnande och kvalitet samt skapa förutsättningar för att uppnå kvalitetsmålsättningarna

Våra kvalitetsmålsättningar består av

 • Lagar, etiska principer och våra värden
 • Kunnig och motiverad personal
 • Nöjda kunder och arbetskvaliteten

Varje anställd vid Cervi gör sitt bästa för att uppnå de uppställda målen och ansvarar i sitt eget arbete för att så sker. Kvaliteten uppföljs och utvecklas i samband med förvaltningsverksamheten. Uppgifterna diskuteras och analyseras varje vecka vid produktionsmöten och månatligen vid ledningsgruppens, administrationsgruppens och styrelsens möten.

Kvalitetsmätare

 • Kundrespons och NPS (Net Promoter Score)
 • Behandling av reklamationer
 • Personalnöjdhet och NPS
 • Regelbunden utbildning i föreskriven form
 • Bedömning av leverantörer
 • Intern auditering
 • ISO 9001:2005 kvalitetsstandard

Åtaganden

Cervis verksamhetsprocesser och ledning är kvalitetscertifierade enligt ISO9001:2005 och vi förbinder oss vid att kontinuerligt utveckla dem. Vi verkar enligt kraven i beställaransvarslagen och Cervi har beviljats RALA kompetens.

Kvalitetscertifikat

 • ISO9001:2005
 • RALA
 • Pålitlig partner