Vi tillbringar omkring 90 procent av vår tid inomhus. En god inomhusluft är vars och ens rättighet och tillsynen av den ligger alltid hos någon. Cervi har ventilationsbranschens mest omfattande erfarenhet och har en otvetydig yrkesskicklighet. Vår målsättning är att förse varje hem och fastighet med ren och dragfri inomhus- och tilluft.

Luftens kvalitet påverkar vår hälsa

Inomluftens kvalitet påverkar i avgörande grad fastighetens och dess användares hälsa. T.ex. avgasutsläppen från trafiken utsätter i huvudsak dem som befinner sig inomhus, eftersom uteluftens orenheter söker sig in i husen genom ventilationskanalerna och de luftburna småpartiklarna tränger sig djupt in i människornas andningsvägar.

Inomhusluftens kvalitet påverkar även i hög grad trivseln. Om ventilationen är i olag lider invånarna av unkenhet och från trapphusen, grannen eller i värsta fall från avloppen kommande odörer.

Tilluften utgör en viktig del av en god inomhusluft

Inomhusluftens kvalitet blir inte bättre av enbart vädring, det är också viktigt att tilluften kommer in ren, filtrerad och så kontrollerat som möjligt. Underhållet av ventilationskanalerna, en regelbunden rensning av dem och kontrollerat intag av tilluften förbättrar avsevärt inomhusluftens kvalitet och förhindrar hälsobesvär.

Fastighetsinvesterare och -ägare, företag inom fastighetsledning och institutionella investerare runt om i Finland förlitar sig på Cervi när det gäller inomhusluftens kvalitet, tilluft eller fastighetsanvändarnas hälsa och trivsel.

Förbättrandet av inomhusluften är en klimatgärning

Byggnadernas energiförbrukning är en av de största enskilda förorsakarna av klimatförändringen. När vi förbättrar ventilationen sparar vi utöver energikostnaderna även den klimatpåverkan den bortkastade energin har.

Den behovsstyrda ventilationen som uppnås genom smart ventilation betyder beaktande av rådande förhållanden vad ventilationseffekten beträffar, i hem, kontor och offentliga utrymmen.

Cervi utför mätning av ventilationen och kartlägger ventilationskanalerna samt gör nödvändiga täthetsmätningar och letar efter orsakerna till obalans, t.ex. eventuella läckor i schakten.

På basen av granskningen och kartläggningen ger vi förslag till reparationer inklusive budget åt kunderna. På det sättet framskrider vi smidigt i arbetet med att förbättra ventilationen.

Den bästa inomhusluften åstadkommer man genom maskinell till- och frånluftsventilation till vilken har fogats automation

Vid till- och frånluftsventilation kan tilluften kontrollerat ledas in filtrerad längs önskade leder och ur frånluften kan man tillvarata spilluft, som annars skulle gå förlorad. Den tillvaratagna värmen värmer tilluften. vilket minskar den energimängd, som annars skulle behövas för dess uppvärmning. Automatiken sköter regleringen av ventilationen efter behov, vilket leder till att ventilationen anpassar sig efter antalet användare och orenheter som frigörs i luften.

Vilka besvär för en obalanserad ventilation med sig?

  • Ventilationsaggregaten måste gå på övervarv, vilket medför buller, försvagar anordningarnas skick, leder till tätare servicebesök och att anordningarnas livstid blir kortare
  • Underhållskostnaderna för ventilationen ökar
  • Värmeenergi går till spillo
  • Tilluften kan ta sig in oren via icke-önskade vägar
  • Boendeförhållandena är inte behagliga
  • Om felet finns i schakten är det alltid även en brandskyddsrisk!

Korvausilma on tärkeä osa puhdasta sisäilmaa

Tag kontakt

Cervi är ett heltäckande företag inom ventilationsbranschen och naturligtvis även det, att vi finns till för våra kunder. Vilka dina behov och önskemål än kan tänkas vara, vill vi höra dem.

Tag kontakt