Lagen påbjuder sotning av rökkanalerna

Arrangerandet av sotningstjänster som tidigare hörde till räddningstjänstens uppgiufter avvecklades i hela Finland år 2019 och sotning erbjuds numera endast av privata företag, såsom Cervi. Till sotarens befattningsbeskrivning hör utöver sotning även besiktning av eldstäder och schaktsystem. Enligt lagen bör detta göras av yrkesfolk i bostadsfastigheter minst vart tredje år. Visst kan man även själv sota då och då, men det upphäver inte det lagstadgade årliga besöket av sotaren eller vart tredje år i sommarstugor. En del av fritidsbostäderna sotas årligen, bl.a. de som är i bruk året om.

Beställ sotning

nuohoojan suti.

Boka tid för enfamiljshus eller fritidslägenhet från vår lokala sotare här.

Helsingfors: arbetsledning
Peter Lindén 040 645 3420

Kotka: Joel Kivinen  044 748 1155 och Nesja Seppälä 0440 200 306

Åbo: Henri Värränkivi 040 845 5622

2022 Prislistor för sotningtjänster

Hur urskiljer du en professionell aktör?

På Cervi arbetar över 20 personer som uppfyller sotarkraven. Sotarmästarna Petri Valve och Mika Mähönen samt deras gesäller sotar sammanlagt omkring 15 000 eldstäder per år. Beträffande utbildningen av nya sotare följer vi gällande lagstiftning.

Visste du, att en sotare bör ha någon av dessa:

  • Specialyrkesexamen för sotarmästare (förutsätter över 5-års erfarenhet)
  • Yrkesexamen för sotare eller fr.o.m. år 2019 yrkesexamen inom husteknik, där avklarad sotningsdel ingår.

Sotning kan även under uppsikt utföras av en sotargesäll, vars kunnande inom sotningsarbete och fastighetssäkerhet har säkerställts. Beställning av sotning görs däremot av byggnadens ägare eller innehavare.

En regelbunden sotning är en förebyggande brandskyddsåtgärd

En regelbunden sotning förbättrar i hög grad brandsäkerheten. När eldstaden sotas, minskas mängden sot och därmed även brandbelastningen i rökkanalerna och eldstäderna.

Om brandbelastningen, dvs. sotet i schakten och eldstäderna är stor, är brandtiden vid en eventuell sotbrand lång och branden kan skada såväl skorstenar som eldstäder. Då börjar sotet i eldstaden först pyra och i skorstensändan kan uppstå en fackla.

Temperaturen i skorstenen kan stiga till och med till tusen grader, vilket sätter konstruktionerna på hård prövning, eftersom de inte är avsedda för så höga temperaturer. Risken finns även för att sotet i skorstenen ”bränns fast”, vilket kan leda till en explosion som kan förstöra såväl kanalsystem som eldstäder.

Sotaren ger råd och vägledning

I praktiken är sotningen både ett gransknings- och sotningsbesök. Sotaren ser till att brandbelastningen vid en eventuell sotbrand är så liten som möjligt men ger även räd om hur man bäst använder eldstaden.

Sotaren ger husägaren råd och tips om hur bl.a. den öppna spisen och eldstaden säkrast används. Denna vägledning är en viktig del av sotarens befattningsbeskrivning, eftersom den dagliga vedeldningen blir allt mera sällsynt. Os och rök kan dock medföra stor fara och därför har informationen en stor betydelse med tanke på hälsan och säkerheten.

En regelbunden sotning sparar på slantarna, miljön och hälsan

Sotningen är viktig även med tanke på energin eftersom de sotiga eldytorna hindrar värmen att sprida sig till de lagrande ytorna. I t.ex. en ugn vars rökkanaler är alltför sotiga kan värmen inte komma i kontakt med stenen. Då är man tvungen att elda onödigt många brasor för att värma upp stenen.

Likaså ökar det onödiga eldandet sotbildningen, vilket inte är vettigt med tanke på miljön.

Så här förbereder du sotarens besök

Kontrollera att eldstaden kan sotas utan hinder och riskfritt.

  • Sotaren bör utan besvär tryggt kunna komma till skorstenen.
  • I byggnaden eller dess omedelbara närhet bör på en brandsäker plats finnas ett lockförsett, brandsäkert kärl för brandavfall.
  • Till skorstenar på taket bör ordnas en trygg, ändamålsenlig och enhetlig tillträdesväg med hjälp av i byggnaden fast förankrade hela hus- och takstegar, glidskydd samt gångbryggor.

Kom ihåg, att det i första hand är fastighetsägaren som bär ansvaret för att det är tryggt att ta sig upp på taket.

Kontrollera även brandvarnarens skick!

Beställ sotning av rökkanalerna

Vi sotar rökkanaler i huvudstadsregionen, Raseborg, Kotka och Tammerforsregionen med mångårig yrkesskicklighet.

Beställ sotning