Cervin vastuullisen toiminnan periaatteet ja laatupolitiikka

Toimintamme lähtökohtana ovat lakien ja asetuksien lisäksi Cervin arvot. Toimialan suunnannäyttäjänä asetamme eettiset tavoitteemme kuitenkin pelkkää lainsäädäntöä korkeammalle.

Näistä ei tingitä: meillä on nollatoleranssi korruptiolle, vilpille, lahjonnalle, kilpailun vääristämiselle, syrjinnälle, ahdistelulle, negatiivisia ympäristövaikutuksia unohtamatta.

Yhteisesti sovituilla toimintaperiaatteilla edistämme kestävää ja menestyksellistä liiketoimintaa ja vahvistamme luottamusta sidosryhmiimme. Koko Cervin joukkueen on noudatettava näitä pelisääntöjä, ja edellytämme samaa myös tuote- ja palvelukumppaneiltamme.

Cervin toimintaperiaatteet toimittajille (Code of Conduct)

Yritysvastuun periaatteet

Ympäristövastuu

Perustehtävämme on varmistaa puhdas ilma koteihin ja työpaikoille ja parantaa näin ihmisten elämänlaatua. Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on kuitenkin myös ekologisesti kestävä liiketoiminta, joka pienentää ilmaan, maaperään ja veteen joutuvia päästöjä vähintään laeissa, asetuksissa ja kansainvälisissä sopimuksissa määriteltävän vähimmäistason mukaisesti.

 • Edistämme energia- ja -materiaalitehokkuutta kierrättämällä ja lajittelemalla kierrätyskelpoiset jätteet. Käytämme työssämme ympäristön kannalta edistyksellisimpiä menetelmiä ja laitteita.
 • Haemme jatkuvasti ympäristölle ja ihmisille parhaimpia vaihtoehtoja ilmanvaihdon toteuttamiseksi.
 • Palvelut, tuotteet ja prosessit suunnitellaan siten, että energian, luonnonvarojen ja raaka-aineiden käyttö olisi mahdollisimman tehokasta ja jätettä tai jäännöstuotteita syntyisi mahdollisimman vähän.
 • Vältämme ympäristön kannalta riskialttiita materiaaleja ja menetelmiä.

Sosiaalinen vastuu

Cervi haluaa olla esimerkillinen työnantaja. Meille se on tekoja, ei pelkkiä sanoja.

 • Tarjoamme parhaat edellytykset työn tekemiseen. Huolehdimme työntekijöistä ja ylläpidämme hyvinvointia kaikin mahdollisin keinoin.
 • Vaalimme työnantajan ja tekijöiden molemminpuolista arvostusta jatkuvuuden ja toiminnan pitkäjänteisyyden mahdollistamiseksi.
 • Perehdytämme jokaisen työntekijän huolella. Avoimeen vuorovaikutukseen ja säännöllisiin kehityskeskusteluihin panostetaan työkyvyn ylläpitämiseksi.
 • Seuraamme ja kehitämme jatkuvasti työturvallisuutta ja työhyvinvointia.
 • Koulutamme henkilökuntaamme Cervin Mestariopistossa ja teemme oppilaitosten kanssa koulutusyhteistyötä. Meille on tärkeää mahdollistaa urapolku ja elinikäinen oppiminen monipuolisen kurssitarjonnan kautta. Tarjoamme oppisopimuskoulutusta ikään katsomatta.
 • Sitoudumme tasa-arvoon. Syrjintään meillä on nollatoleranssi.
 • Toimimme eettisesti ja läpinäkyvästi.

Taloudellinen vastuu

Organisaatio voi huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan vain, jos sen taloudellinen suorituskyky on hyvä. Siksi huolehdimme liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta muun muassa seuraavin keinoin.

 • Hyvä riskienhallinta on osa taloudellista vastuullisuuttamme. Näin vähennämme ikäviä yllätyksiä, lisäämme taloudellista vakautta ja parannamme mahdollisuuksia arvioida kannattavuuden kehittymistä. Ennakoimme nykyisten toimintamallien mahdollisia taloudellisia riskejä myös tulevaisuuden kannalta.
 • Toimimme moitteettomana veronmaksajana.

Cervin avainlukuja:

Aika2019/122020/122021/122022/12
Liikevaihto (milj. €) 10,812,714,618,5
Henkilöstö 130159172189

Hyvä hallintotapa

Sitoudumme hyvään hallintotapaan ja johtamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavia asioita.

 • Henkilökuntamme ja olennaiset alihankkijamme allekirjoittavat Cervin toimintaperiaatteet (Code of Conduct)
 • Noudatamme tinkimättömästi lakia lahjonnan, rahanpesun tai kilpailun vääristämisen suhteen ja edistämme hallintoprosesseja näiden varmistamiseksi.
 • Huolehdimme tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta lain velvoittamalla tavalla. Lue lisää Cervin tietosuojaselosteesta

Laatupolitiikka

Cervin laatupolitiikka ja laadunhallinta tukee yrityksemme strategiaa ja noudatamme sitä kaikilla tasoilla. Toimintamme selkäranka ovat arvomme

 • Suoraselkäinen
 • Edelläkävijä
 • Inhimillinen

Nämä ohjaavat päivittäistä tekemistämme ja palvelumme ehdoton ydin on luotettava asiakaskokemus. Cervin johto on sitoutunut asiakaskokemuksen parantamiseen, kannustaa henkilöstöä sekä osaamisen että toiminnan laadun jatkuvaan kehittämiseen ja luo edellytykset laatutavoitteiden saavuttamiselle.

Laatutavoitteemme koostuvat

Jokainen cerviläinen toimii asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja vastaa toiminnan ja tulosten laadusta omassa tehtävässään. Laatua seurataan ja kehitetään johtamistoiminnan yhteydessä. Tietoa käydään läpi ja analysoidaan sekä viikoittaisissa tuotannon kokouksissa, että kuukausittaisissa johtoryhmän, hallintoryhmän ja hallituksen kokouksissa.

Laadun mittarit

 • Asiakaspalautteet ja NPS
 • Reklamaatioiden käsittely
 • Henkilöstötyytyväisyys ja henkilöstön NPS
 • Säännölliset määrämuotoiset koulutukset
 • Toimittaja-arviointi
 • Sisäinen auditointi

Sitoumukset

Toimimme tilaajavastuulain vaatimuksien mukaisesti ja Cerville on myönnetty RALA-pätevyys.